Sociale veiligheid

Op de Roelevaer vinden we een veilige omgeving belangrijk. Dit geldt voor kinderen, ouders/verzorgers en ook voor leerkrachten. Daarom hebben SSBA en Kindkracht in de afgelopen periode samen een beleidsplan ‘sociale veiligheid’ gerealiseerd. Het beleidsplan is weergegeven in een Infographic een kunt u hier downloaden. Door te klikken op de pictogrammen komt u in achterliggende schermen met meer informatie over de afspraken m.b.t. Sociale Veiligheid binnen de SSBA en onze school.

Het doel van sociale veiligheid is om een zo veilig mogelijke ontwikkel-, leer- en werkomgeving te creëren voor kinderen, professionals en ouders/verzorgers. Een leef- en leerklimaat waarin onze medewerkers en onze kinderen zich veilig voelen en zich positief verbonden voelen met school en kinderopvang. Als Kindkracht en SSBA trekken we hier samen in op. We proberen hierdoor alle vormen van agressie, geweld, seksuele intimidatie, discriminatie en pesten in of binnen de directe omgeving van de kinderopvang en school te voorkomen en daar waar zich incidenten voordoen adequate maatregelen te treffen om verdere escalatie te voorkomen.

De onderwijsinspectie en de inspectie voor kinderopvang zien toe op dit te voeren beleid, omdat sociale veiligheid, naast onze wens, ook een wettelijke zorgplicht is.

M.b.t. Sociale Veiligheid zijn de volgende rollen ingesteld (In het beleidsplan kunt u lezen wat de verantwoordelijkheden van elke rol zijn)

 • Aandachtsfunctionaris: Linda Bosman (Interne Begeleider)
 • Vertrouwenspersoon: Annie van Berkel en Sandy van der Meer (Leerkrachten)
 • Manager Sociale Veiligheid: Alex Rietbroek (Directeur)
 • Opvoedprofessionals en ondersteunend personeel: Annemiek Loos (Gedragsspecialist)


Naast de 3 gedragsregels uit het Veiligheidsplan…

 • Iedereen is anders en we horen er allemaal bij; 
 • We helpen elkaar; 
 • We zorgen goed voor elkaar, onszelf en onze omgeving;

…. besteden de leerkrachten in het begin van het schooljaar veel aandacht aan de groepsvorming en Sociale Veiligheid. Dit doen zij onder andere door samen met de groep de groepsregels op te stellen. Verder worden er activiteiten aangeboden om de groepsvorming te stimuleren.

Om Sociale Veiligheid te borgen zorgen wij ervoor dat dit structureel in ons lesprogramma terugkomt door gecertificeerde methoden te gebruiken, zoals:

 • ‘Kriebels in je buik’, lessen voor relaties en seksualiteit voor groep 1 t/m 8;
 • Het signaleringsinstrument ‘ZIEN’, die de sociaal emotionele ontwikkeling in kaart brengt, inclusief tips voor remediëring
 • ‘Kwink’ een methode waaruit wekelijks lessen gegeven worden met een preventieve bedoeling, inclusief lessen voor curatief/remediërend gebruik.
 • Het SENSOA vlaggensysteem om om te gaan met grensoverschrijdend gedrag;

Wanneer het nodig is maken wij gebruik van het Anti-Pestprotocol SSBA

Soms heeft een kind meer zorg nodig dan wij in samenwerking met u als ouder kan bieden. Dan wordt contact opgenomen met externe professionals, zoals de medewerkers van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), Go voor jeugd of ‘Veilig Thuis’. In overleg met u wordt besloten welke (extra) ondersteuning uw kind kan gebruiken en hoe dit geregeld wordt.

Informatie m.b.t. contactpersonen Go voor Jeugd of Centrum Jeugd en Gezin is verkrijgbaar op school.  


Door de realisering van het beleidsplan Sociale Veiligheid en de daaraan verbonden activiteiten heeft de Roelevaer het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen.

Onze school heeft bovendien speciale aandacht voor het themacertificaat ‘Welbevinden en Sociale Veiligheid’ en ‘Relaties en Seksualiteit’. Hiervoor zetten wij de al eerder genoemde activiteiten in .

Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.