Medezeggenschapsraad / Ouderraad

Een goed contact tussen school en ouders is heel belangrijk. Niet voor niets hebben we in onze visie hierover uitspraken opgenomen. We informeren ouders niet alleen over alle belangrijke gebeurtenissen op school, maar ook over het wel en wee van uw kind, de resultaten en de vorderingen . Tevens betrekken wij ouders bij het ontwikkelen van nieuw beleid. Vast staat dat een goede samenwerking tussen school en thuis het welbevinden van uw kind bevordert.

Medezeggenschapsraad
Voor leerkrachten, als werknemer, is een goede rechtspositie belangrijk. Ouders zijn gebaat bij goed onderwijs en een prettig opvoedingsklimaat. Daarom heeft de school een MR die het overleg tussen beide groepen regelt. De taken en bevoegdheden van de MR zijn nauwkeurig omschreven in de wet medezeggenschap op scholen (WMS) en in het reglement. Met betrekking tot bepaalde onderwerpen hebben zij advies- dan wel instemmingsrecht. De MR op onze school bestaat uit vier leden. Twee leden worden gekozen uit en door de ouders, twee leden worden gekozen uit en door het personeel van de school.Elk jaar treedt een gedeelte van de raad(ouders) af volgens een rooster van aftreden. Indien er een vacature is, worden er nieuwe verkiezingen uitgeschreven.

Binnen de SSBA is ook een GMR. Deze geleding heeft advies- en instemmingsrecht over onderdelen die schooloverstijgend zijn (personeelsbeleid, financieel beleid, Weer Samen Naar School, enz.). Het spreekt vanzelf dat ook de bevoegdheden van de GMR nauwkeurig in reglementen zijn vastgelegd. Zowel MR als GMR zijn bevoegd om voorstellen te doen, standpunten kenbaar te maken, adviezen te geven, instemming te verlenen of zich te onthouden van voorstellen van het bestuur.

Het beleid van een school vormgeven en uitvoeren is steeds meer een taak van ouders, leerkrachten en directie samen. Alle onderwerpen die op school van belang zijn, komen in de MR aan bod. Als een ouder een bepaald onderwerp graag behandeld ziet, kan dat via de MR kenbaar gemaakt worden. De vergaderingen van de MR zijn tenzij anders vermeld openbaar.

Hoe kun je meepraten met de MR?
De MR heeft 5 vergadermomenten per schooljaar. Deze zijn te vinden in de agenda op de homepage onder ‘Toon complete agenda’.

Door middel van de nieuwsbrief informeert de MR welke agendapunten besproken zullen worden. De vergaderingen zijn openbaar, dus u bent van harte uitgenodigd om aan te sluiten! Heeft u zelf onderwerpen waarvan u denkt dat de MR deze zou moeten bespreken? Stuur dan een mail naar mrroelevaer@ssba.net

Ook kunt u buiten de vergaderingen om altijd een van de leden aanspreken om vragen te stellen, opmerkingen te plaatsen of ideeën aan te dragen. Het jaarverslag van de MR kunt u vinden bij de downloads / formulieren of via deze link.

De MR bestaat uit Lois Loos (personeelslid MR), Charlotte Zwetsloot (personeelslid MR), Mirelle Speet (personeelslid GMR), Joze Koek ( (ouderlid MR en GMR) en Petra Hogenboom (ouderlid en voorzitter).

Ouderraad
De Roelevaer heeft een ouderraad. De belangrijkste doelstellingen zijn:
• behartigen van de belangen van kinderen en ouders;
• bevorderen van de contacten tussen ouders en team;
• bevorderen van ouderparticipatie op school;
• beheren van de vrijwillige ouderbijdrage;
• het mede organiseren van allerlei activiteiten op school, zoals: deelname aan het bloemencorso, sinterklaasviering, kerstviering, schoolreisje, sportdag, oud papier, ondersteuning bij jubilea, e.d. Voor diverse hiervoor genoemde activiteiten zijn werkgroepen samengesteld, bestaande uit ouderraadsleden en leerkrachten.

Uit elke groep is één ouder gekozen als groepsvertegenwoordiger. Deze persoon is het aanspreekpunt voor leerkracht en ouders. Omdat deze groepsvertegenwoordiger alle ouders van de groep wil vertegenwoordigen, is het belangrijk dat hij/zij weet wat er onder de ouders leeft. Ook regelt hij/zij in overleg met de groepsleerkracht allerhande zaken bij feesten(jubilea, huwelijk, geboorte, excursies, enz.) of andere gebeurtenissen, zoals langdurige ziekte bij leerlingen of leerkracht. Natuurlijk worden initiatieven van andere ouders op prijs gesteld, maar het is wel verstandig om dan even contact op te nemen met de contactpersoon van die groep. Uit alle leden van de ouderraad wordt het dagelijks bestuur gekozen. De ouderraad vergadert zo’n ongeveer acht keer per jaar.