Andere Schooltijden SSBA

Update voortgang werkgroep ‘Andere Schooltijden SSBA’.

In de vorige update rondom het onderzoek naar andere schooltijden hebben we u laten weten dat op basis van het haalbaarheidsonderzoek is gebleken dat bij zowel ouders als leerkrachten van SSBA draagvlak is om te komen tot andere schooltijden.

Belangrijke knelpunten uit het haalbaarheidsonderzoek, zoals de lunch-pauze en de woensdagmiddag vrij moeten dan wel worden verwerkt tot een zo goed mogelijk passend voorstel voor de SSBA.

Afgelopen periode is de werkgroep meerdere malen bijeen geweest. In deze bijeenkomsten zijn/worden verschillende aandachtspunten uit de enquête stuk voor stuk besproken en opgelost, bijvoorbeeld:

  • Wat zouden de nieuwe begin- pauze- en eindtijden worden en wat voor invloed heeft dit op de kinderopvang en buitenschoolse activiteiten?
  • Hoe passen we de wettelijk verplichte 30 minuten pauze van leerkrachten in en wie is er dan bij de kinderen?
  • Hoe voldoen we aan het aantal wettelijk verplichte minimum uren die onze leerlingen gedurende 8 jaar basisonderwijs moeten maken?
  • Hoe gaan we om met de wens tot uniforme invoering binnen SSBA?
  • Wat zijn de voor- en nadelen als we het rooster met een vrije woensdagmiddag vergelijken met een rooster waarbij alle kinderen eerder vrij zijn?

Antwoorden op deze en andere vragen worden samengebracht in een rapportage aan het College van Bestuur SSBA. De werkgroep streeft er naar deze rapportage medio januari 2018 aan te bieden aan het CvB. Een mogelijke wijziging zal per schooljaar 2018-2019 ingaan.

De komende weken zijn nog drukke tijden voor de werkgroepleden. We houden u op de hoogte van de voortgang. Hebt u vragen, dan kunt u die stellen via het volgende mailadres andereschooltijden@ssba.net.

Namens de werkgroep ‘Andere Schooltijden’,
Erwin Lebbink, voorzitter GMR